Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Sabish Naturals, gevestigd te Lommerbaan 161, 2728 JD  Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73132543 en hierna te noemen "Verkoper".

1.2 De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan te aanvaarden.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 De overeenkomst tussen Verkoper en koper komt tot stand op het moment dat koper een bestelling plaatst via de website van Verkoper.

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren.

2.4 Indien koper een bestelling plaatst, ontvangt koper een orderbevestiging per e-mail. Hierin staan het bestelde product en de prijs vermeld.

Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmogelijkheden die op de website van Verkoper worden aangeboden.

3.3 Verkoper is gerechtigd om de prijzen van de producten op elk moment te wijzigen. De gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze op de website van Verkoper zijn geplaatst.

Levering

4.1 De producten worden geleverd op het door koper opgegeven adres.

4.2 Indien de bestelling voorradig is, bedraagt de levertijd binnen Nederland maximaal vijf werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders is vermeld. In het buitenland zal de levertijd afhankelijk zijn van de andere transportbedrijven.

4.3 Indien de levertijd niet kan worden nagekomen, wordt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe leverdatum overeengekomen.

4.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in de bezorging door PostNL of andere transportbedrijven.

Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de producten gaat over op koper op het moment van volledige betaling van de koopprijs.

5.2 Totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de producten eigendom van Verkoper.

Garantie

6.1 Verkoper garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.

6.2 Koper dient de geleverde producten bij ontvangst te inspecteren. Indien de producten gebreken vertonen, dient koper dit binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk aan Verkoper te melden.

6.3 Indien de klacht gegrond is, zal Verkoper de gebrekkige producten kosteloos vervangen of repareren.

6.4 De garantie vervalt indien de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of als de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft verricht of heeft laten verrichten.

Aansprakelijkheid

7.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die koper lijdt als gevolg van het gebruik van de producten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet van Verkoper.

7.2 Indien Verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende producten.

7.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website of andere door Verkoper verstrekte informatie, noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de website berusten bij Verkoper of diens licentiegevers.

8.2 Koper erkent deze rechten en zal deze respecteren.

Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Verkoper niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

9.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: werkstaking, ziekte van personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen en andere onvoorziene omstandigheden.

Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen Verkoper en koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Slotbepalingen

11.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

11.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

11.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

11.4 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de website van Verkoper en blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd of vervangen.

11.5 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal worden vertaald, prevaleert de Nederlandse tekst bij interpretatieverschillen.

11.6 Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Verkoper en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

11.7 Verkoper is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met koper over te dragen aan een derde.

11.8 Koper is niet gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met Verkoper over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

11.9 Verkoper kan gebruikmaken van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.

11.10 De communicatie tussen Verkoper en koper kan elektronisch verlopen, tenzij anders overeengekomen.

11.11 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige andere overeenkomst tussen Verkoper en koper, prevaleert de inhoud van de andere overeenkomst.